ทีมงานของเรา

คุณธัชชัย โชติจันทึก

กรรมการผู้จัดการ เอฟ พร็อพเพอตี้ แมเนจเมนท์

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประสบการณ์ด้านบริหารอาคารมากกว่า 15 ปี และเป็นผู้จัดการนิติบุคคลฯ กว่า 30 แห่ง

ฝ่ายปฏิบัติการ

คุณศิริพร วัฒนโสภา

คุณกิติพันธ์ จุติภักดิ์

คุณปารมี แซ่หวั่น

คุณกันทิกา พรมจันทึก

คุณวงศ์วัฒนา  นาวานุเคราะห์

คุณสมชาย  ส่องสว่าง

คุณวรัณย์  หนูทา

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณเกศริน ถนอมวงษ์

คุณวิสุทธิ์ อินทร์สมบัติ