เอฟฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ

บริษัท เอฟ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับประกาศนียบัตร การผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์