ส่งมอบข้าวสารและสิ่งของจำเป็นให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. บริษัท เอฟ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ส่งมอบข้าวสารและสิ่งของจำเป็นให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน