บำเพ็ญประโยชน์ ณ สถานปฏิบัติธรรมพิศาลสิริโพธิญาณ

เอฟ พรอพเพอร์ตี้ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ณ สถานปฏิบัติธรรมพิศาลสิริโพธิญาณ จังหวัดนครปฐม