" ส่งมอบบริการที่เที่ยงตรง ซื่อสัตย์ มีมาตรฐาน

และส่งมอบบริการตามความคาดหวังของท่าน "

ทำไมต้องเลือก เอฟ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์

บริการด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ

การให้บริการของ บริษัท เอฟ พรอพเพอร์ตี้ ถูกกำหนดเป็นมาตรฐานและเป็นข้อกำหนดอย่างชัดเจน สามารถทวนสอบได้ถึงขั้นตอน ความโปร่งใส ความเที่ยงตรงในการบริหาร

ปรับปรุงและพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง

อีกหนึ่งในข้อกำหนดของมาตรฐานเอฟฯ กำหนดให้เป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ต้องดำเนินการ ก็คือ บริษัทฯ ต้องหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อให้บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และปรับปรุงพัฒนาระบบการให้บริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งเอฟฯ ดำเนินตามแนวทางดังกล่าวอยู่อย่างต่อเนื่อง

ลดต้นทุนในการบริหารงาน

ด้วยประสบการณ์ยาวนานบริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ และลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเอฟฯ อาทิ ค่าสาธารณูปโภค ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เนื่องจากบริษัทฯ มีอำนาจต่อรองกับผู้ขายสินค้า และผู้ให้บริการต่างๆ

โปร่งใส มั่นคงและเชื่อถือได้

ด้วยนโยบายการบริหารที่ชัดเจนที่เอฟฯ ยึดมั่นในการให้บริการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คือความโปร่งใสในการบริหารงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน การจัดซื้อ ซึ่งทางเอฟฯ มีการเรียกสอบราคาอย่างเป็นระบบโปร่งใส ตรวจสอบได้

จัดสรรบริการเสริมเพื่อผู้พักอาศัย

เอฟฯ มีนโยบายการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ส่งมอบบริการที่เป็นที่ยอมรับของลูกค้า ดังนั้น จึงกำหนดบริการเสริมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องการพักอาศัยตามความต้องการของท่าน