เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ อาคารชุด / หมู่บ้านจัดสรร ที่มากด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี มีแนวความคิดในรูปแบบการบริหาร ที่นำประสบการณ์ที่เป็นความจำเป็นของการให้บริการตามต้นทุนของแต่ละกลุ่มลูกค้า และความคาดหวังของลูกค้า ที่มุ่งหวังให้ทางบริษัทดำเนินการตรงตามความต้องการ ทั้งในส่วนของการดูแลทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สิน รวมทั้งการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพื่อเกิดประโยชน์โดยรวมของการดูแลทรัพย์สินของท่าน

บริษัท เอฟ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด มั่นใจในระบบทีมงานที่จะดูแลทรัพย์สิน สภาพทางกายภาพ และสังคมโดยรวม ให้ตรงตามความคาดหวังของท่าน ได้อย่างมั่นใจ
 
   
การให้บริการของ บริษัท เอฟ พรอพเพอร์ตี้ ถูกกำหนดเป็นมาตรฐาน เป็นข้อกำหนดอย่างชัดเจน สามารถทวนสอบได้ถึงขั้นตอน ความโปร่งใส ความเที่ยงตรงในการบริหาร
     
   
อีกหนึ่งในข้อกำหนดของมาตรฐานเอฟฯ กำหนดให้เป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ต้องดำเนินการ ก็คือ บริษัทฯ ต้องหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อให้บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และปรับปรุงพัฒนาระบบการให้บริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งเอฟฯ ดำเนินตามแนวทางดังกล่าวอยู่อย่างต่อเนื่อง
     
 
 
 
ด้วยประสบการณ์ยาวนานบริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ และลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเอฟฯ อาทิ ค่าสาธารณูปโภค ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เนื่องจากบริษัทฯ มีอำนาจต่อรองกับผู้ขายสินค้า และผู้ให้บริการต่างๆ
 
 
ด้วยนโยบายการบริหารที่ชัดเจนที่เอฟฯ ยึดมั่นในการให้บริการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คือความโปร่งใสในการบริหารงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน การจัดซื้อ ซึ่งทางเอฟฯ มีการเรียกสอบราคาอย่างเป็นระบบโปร่งใส ตรวจสอบได้
 
 
เอฟฯ มีนโยบายการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ส่งมอบบริการที่เป็นที่ยอมรับของลูกค้า ดังนั้น จึงกำหนดบริการเสริมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องการพักอาศัยตามความต้องการของท่าน